Veelgestelde vragen

FAQ Algemeen

Algemene vragen

Het geschiedenisonderwijs in Nederland heeft de geschiedenis onderverdeeld in tien verschillende tijdvakken.
Het huidige geschiedenisonderwijs binnen het basis- en voortgezet onderwijs is ingedeeld aan de hand van tien tijdvakken. Elk tijdvak is een bepaalde periode uit onze geschiedenis. Deze tijdvakken worden allemaal behandeld binnen het onderwijs verspreid over meerdere jaren.
Dit is een periode uit de geschiedenis met zijn eigen kenmerken.
Kenmerkende aspecten zijn de hoofdonderdelen/gebeurtenissen binnen onze geschiedenis. Deze kenmerkende aspecten worden voornamelijk gebruikt in het basis- en voortgezet onderwijs. Elk tijdvak heeft een aantal kenmerkende aspecten die de leeringen moeten weten. Zie ook kenmerkende aspecten
In 2007 heeft een commissie op verzoek van het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap een culturele en historische canon ontwikkeld. Deze canon is in de eerste plaats bedoeld voor het onderwijs en heeft 50 vensters: belangrijke personen, gebeurtenissen en creaties die samen de ontwikkeling laten zien tot het Nederland waarin we nu leven. Meer informatie vind je bij veelgestelde vragen op http://www.entoen.nu
Nee, de canon van Nederland is niet verplicht maar de canon is wel al opgenomen in de kerndoelen voor het primair en voortgezet onderwijs. Hierbij wordt gezegd dat de vensters van de canon van Nederland dienen als uitgangspunt ter illustratie van de tijdvakken en daarom wordt van scholen gevraagd dat zij inzichtelijk kunnen maken dat in hun onderwijsaanbod de vensters geïntegreerd zijn in de behandeling van de tijdvakken.
Ga naar FAQ Examens voor meer informatie over het geschiedenisexamen. Ook kun je alvast oefenen voor jou examen doormiddel van onze oefentoetsen op www.histoschool/oefenmateriaal/examens. Voor meer informatie kun je ook naar de website www.examenblad.nl waar je alles kunt vinden over het examen geschiedenis.

FAQ Examenvragen

Examenvragen leerlingen

Het Havo en vwo examen bestaan altijd uit twee delen genaamd domein A en domein B. Onder domein A valt historisch denken en redeneren en moet je bijvoorbeeld het volgende kunnen: bij het beoordelen van de bruikbaarheid van informatie uit een bron over oorzaken van een omwenteling kan de examenkandidaat rekening houden met achtergrond en motieven van de maker , het soort oorzaken dat de maker noemt (en niet noemt), de representativiteit van zijn standpunt en er daarbij rekening mee houden dat een begrip als ‘burgerschap’ of ‘democratie’ in die tijd deels een andere betekenis had dan nu . Onder domein B valt de historische kennis die jij geacht wordt te kennen. Je moet bijvoorbeeld de geschiedenis weten over onderwerpen als de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden 1515- 1648 en de Koude Oorlog 1945-1991 Het Vmbo examen daar in tegen is per niveau (basis/kader/theoretisch) opgedeeld in ‘exameneenheden’ zoals bijvoorbeeld: De koloniale relatie Indonesië - Nederland, De industriële samenleving in Nederland en De Koude Oorlog. Al deze exameneenheden moet je kennen voor je examen.
Alles wat je moet weten voor jou examen staat beschreven in een zogeheten syllabus. Deze kun je vinden op de website van www.examenblad.nl of klik hieronder op de link. Examen geschiedenis, vmbo-TL en vmbo-GL 2017 https://www.examenblad.nl/examen/geschiedenis-gl-en-tl-vmbo/2017 Examen geschiedenis, Havo 2017 https://www.examenblad.nl/examen/geschiedenis-havo-3/2017 Examen geschiedenis, vwo 2017 https://www.examenblad.nl/examen/geschiedenis-vwo-3/2017
Als er iets verander voor jou examen wordt dit aangegeven op de website www.examenblad.nl
Ja, op de website www.examenblad.nl kun je linksboven op het vorige jaartal klikken. Ga vervolgens naar het examen geschiedenis. Hier vindt je het document ‘Opgaven’, klik hier op. Nu kun je het examen van afgelopen jaar bekijken.

FAQ Examenvragen

Examenvragen docenten

Op de website www.examenblad.nl kun u per niveau het examenprogramma geschiedenis bekijken.
Alles wat de leerling moet weten voor het examen staat beschreven in de syllabus. Deze is te vinden op de website van www.examenblad.nl of via onderstaande link. Examen geschiedenis, vmbo-TL en vmbo-GL 2017 https://www.examenblad.nl/examen/geschiedenis-gl-en-tl-vmbo/2017 Examen geschiedenis, Havo 2017 https://www.examenblad.nl/examen/geschiedenis-havo-3/2017 Examen geschiedenis, vwo 2017 https://www.examenblad.nl/examen/geschiedenis-vwo-3/2017
Op de dag van de afname van het centraal examen vindt u op de vakpagina van www.examenblad.nl de examenopgaven. Als het examen in de ochtend heeft plaatsgevonden kunt u deze vanaf 14:00 op de website bekijken. Als het examen in de middag heeft plaatsgevonden kunt u deze vanaf 17:00 op de website bekijken.
Op de website www.examenblad.nl kun je linksboven op het vorige jaartal klikken. Ga vervolgens naar het examen geschiedenis. Hier vindt je onder het document ‘Opgaven’ het examen van afgelopen jaar.
Op de website www.examenblad.nl publiceert het College voor Examens alle actuele informatie over de komende examens.
De correctievoorschriften zijn op de examendag te vinden via de homepage van Examenblad.nl. Klik hier op de pagina van het betreffende examen (te vinden via de menu's in de bovenbalk) om het correctievoorschrift in te zien.
Afwijken van het correctievoorschrift is in feite niet toegestaan. Maar dat wil niet zeggen dat alleen punten mogen worden toegekend als de leerling exact de woorden in het correctievoorschrift gebruikt. Geschiedenisexamens bestaan grotendeels uit opgaven met open vragen. Het beoordelingsmodel kan hierin niet alle mogelijke juiste antwoorden geven en daarom kan in overleg met de tweede corrector besproken worden welke andere antwoorden ook juist of gedeeltelijk juist gerekend mogen worden. (Zie ook onderstaande ‘bepaling 3.3’) Uit: de Algemene regels van het correctievoorschrift 3.3 Indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel.
In dat geval kunt u contact opnemen met de examenlijn van het College voor Examens. E-mailadres en telefoonnummer vindt u in de Septembermededeling. Wat dit voor de beoordeling betekent staat in bepaling 7 van de Algemene regels van het correctievoorschrift (zie onderstaande). Uit: de Algemene regels van het correctievoorschrift Bepaling 7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.
Volgens de regels moet het dan voorgelegd worden aan het bevoegd gezag van beide correctors die onderling hierover in overleg kunnen treden. Wanneer hierin ook niet het geschil wordt beslecht, wordt er een melding gemaakt bij de inspectie die een nieuwe corrector kan aanwijzen(zie onderstaande). Bepaling uit de Regels voor de beoordeling van het correctievoorschrift Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen.